Informace o zpracování osobních údajů

Fyzická osoba Natálie Cnota (Starková), IČ 72004134, se sídlem K dubu 814, 252 28 Černošice, Česká republika zapsaná do živnostenského rejstříku (dále jen „Správce“), ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) je provozovatelem webových stránek www.nataliestarkova.cz a zpracovává vaše osobní údaje.

Které údaje zpracovávám:

 • jméno, příjmení;
 • IČ, DIČ, číslo bankovního účtu;
 • adresu nebo sídlo společnosti;
 • e-mailovou adresu;
 • telefonní číslo;
 • naši vzájemnou komunikaci;
 • vaše hodnocení našich služeb;
 • cookies – v případě cookies Správce shromažďuje na svých webových stránkách tzv. soubory cookies (podrobněji viz část Informace o cookies).


Proč zpracovávám vaše osobní údaje

Situace, při kterých budu s vašimi údaji pracovat:

 1. Využijete moje služby a stanete se tak mými klienty.
 2. Udělíte mi souhlas k zasílání marketingových a reklamních sdělení (např. newsletter).
 3. Komunikujete se mnou formou elektronické pošty, písemně nebo telefonicky.
 4. Navštívíte moje webové stránky nebo profily na sociálních sítích.
 5. Kontaktujete mě přes kontaktní formulář na mém webu.

Na základě jakého oprávnění mohu vaše údaje zpracovávat

Zpracování za účelem vytvoření nabídky služeb, uzavírání a plnění smluvních závazků. Osobní údaje získám přímo od vás např. elektronickou poštou nebo skrze vyplnění kontaktního nebo objednávkového formuláře na webových stránkách. Právním základem zpracování je podle Nařízení článek 6, odst. 1., písmeno f) oprávněný zájem Správce.

Zpracování za účelem rozesílání obchodních sdělení (nabídek, newsletterů apod.) na subjekty údajů, které nejsou klienty fyzické osoby Natálie Cnota (Starková). Právním základem zpracování je podle Nařízení článek 6, odst. 1., písmeno a) souhlas subjektu údajů.

V případě cookies (blíže část Informace o cookies) mohu bez vašeho souhlasu pracovat pouze s tzv. nezbytnými cookies, tyto zpracovávám rovněž na základě oprávněného zájmu.

Správce zpracovává vaše osobní údaje pouze v rozsahu nutném pro naplnění stanoveného účelu a pouze po dobu nutnou pro jeho dosažení, nejdéle však po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy a v souladu s nimi.

Jak dlouho budu vaše údaje zpracovávat

Vaše údaje tedy budu zpracovávat po dobu spolupráce nebo obchodního vztahu, a dále nejdéle 10 let po jejím ukončení, pokud jiné předpisy nestanoví dobu ještě delší (neplatí pro soubory cookies). Dobu uložení informací ze souborů cookies naleznete v části Informace o cookies.

Vaše práva týkající se osobních údajů

Vždy dělám maximum proto, abych vaše osobní údaje střežila co nejlépe. Podle nařízení GDPR máte následující práva:

 1. Požadovat po mně informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovávám.
 2. Vyžádat si přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit případně požadovat omezení jejich zpracování.
 3. Požadovat po mně výmaz vašich osobních údajů.
 4. Požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů.
 5. Žádat přenesení osobních údajů k jinému správci.
 6. Vznést námitku proti zpracování osobních údajů.
 7. Pokud jste udělili souhlas se zpracováním osobních údajů, pak tento souhlas vzít zpět.
 8. V případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 9. Právo na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že byla vaše práva při zpracování osobních údajů porušena.

Práce s osobními údaji probíhá v rámci Evropské unie. Pokud dochází ke zpracování mimo EU, potom na základě příslušných právních předpisů (výjimky schválené Evropskou unií, případně po splnění dalších požadavků na bezpečnost práce s daty).

Veškerá práva nebo jakékoli dotazy můžete uplatnit elektronicky na NatalieStarkova@seznam.cz nebo písemně na adrese K dubu 814, 252 28 Černošice. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Pokud preferujete telefonickou komunikaci, jsem vám k dispozici na telefonním čísle +420 723 753 849.

Informace o cookies

Webové stránky www.nataliestarkova.cz používají tzv. soubory cookies.

Zákon stanoví, že mohu na vašem zařízení ukládat soubory cookies, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz těchto stránek (viz sekce Nezbytné cookies), a to bez vašeho souhlasu, na základě tzv. oprávněného zájmu. 

Co jsou to cookies?

Cookies jsou textové soubory, které webová stránka odešle do prohlížeče, respektive vašeho zařízení, ze kterého webové stránky prohlížíte (tedy například telefon, tablet, počítač). Při příští návštěvě stejné webové stránky pak váš počítač odešle serveru nové údaje o vašem brouzdání po stránce. Pomocí cookie webová stránka pozná, jestli jste na ní už někdy byli a jaké části webu si prohlížíte.

Jaké typy cookies používám?

Nezbytné (nutné) soubory cookies – ty jsou nutné k tomu, aby se vám webová stránka dobře a bezpečně zobrazila. Tyto nelze odmítnout, ani vypnout, jinak by mohlo dojít k neúplnému nebo problematickému zobrazení některých stránek.

Cookies nezbytné pro funkční a bezpečný přístup na web uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou pro přenos a zobrazení obsahu.

Jak dlouho budu vaše údaje zpracovávat

Nezbytné cookies jsou uchovány pouze na dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.